+10 Shun Yonaha, Pradeep Kumar & Shane Drinkwater

Friday, March 12, 2021, 3:00 PM -
Saturday, April 10, 2021, 4:00 PM

Copenhagen Outsider Art Gallery is excited to welcome you to the exhibition +10. It is a group exhibition with a Japanese, an Australian and an Indian artist - which will lead the viewer into three very different universes.

From Japan comes the artist Shun Yonaha, 42 years old, who 8 years ago started drawing his demons on paper with a pen. Shun draws big artworks with a myriad of the visions and hallucinations that take place inside his head. The spirit of an elderly Man, who follows Shun every day, is often reproduced, and quoted in his artworks. There are also names of people he knows, or people he has been hospitalized together with in the past. Invisible creatures also appear in the works.

Australian Shane Drinkwater throws himself into an art where the same motif or idea is repeated over and over again. Since Drinkwater was a child, he has been very fascinated by working with everything that involves numbers, such as collecting and classifying them. He always uses the same pattern, so the viewer should not waste his time looking for motives or meaning - The viewer must bring that to the picture. One could almost use a comparison to the small cells of the excel sheet, which are filled by necessity with a color, a shape or a simple motif such as number systems, letters or characters reminiscent of extinct written language. In a Danish context, some of his works may in fact be reminiscent of rune stones or primitive petroglyphs.

Pradeep Kumar (b. 1973) was born in Haryana, India. Deaf and unable to speak, doctors were quick to diagnose him as mentally handicapped with a low IQ. They later realized they had made a mistake and Kumar was equipped with a hearing aid so he could hear some sounds. His father worked hard to teach him letter sounds, and he started in a school, but he struggled to stay concentrated. Kumar sat at the back of the class and started to cut small figures out of blackboard chalk. Later, he started working with matches and made exotic birds and Indian-inspired people before coloring them. Kumar has learned that through his art he can express the words he is unable to say.

The exhibition opens on March 12th from 15.00 to 18.00 at Gl. Kongevej 35A, 1610 Copenhagen V. COAG.Dansk

Vi byder velkommen til udstillingen +10. Denne gang en gruppeudstilling med en japaner, en australier og en inder – der vil føre beskueren ind i tre meget forskellige universer, der alle har detaljer som en fællesnævner.

Fra Japan kommer kunstneren Shun Yonaha på 42 år, der for kun 8 år siden begyndte at tegne sine dæmoner ned på papir med tusch. Shun tegner store værker med et mylder af de visioner og hallucinationer der foregår inde i hovedet på ham. Ånden af en ældre herre der følger Shun hver dag bliver ofte gengivet og citeret. Der kommer også navne på folk han kender, eller en han har været indlagt sammen med og dennes karakteristika. Der dukker også usynlige væsner op i værkerne, og imens fører Shun en dialog med dem og får på den måde bearbejdet sine egne følelser.

Australieren Shane Drinkwater kaster sig ud i en kunst, hvor det samme motiv eller ide bliver gentaget igen og igen. Siden Drinkwater var barn har han været meget fascineret af at arbejde med alt hvad der indebærer tal, såsom indsamling og klassefiseringer af dem. Han bruger altid det samme mønster, så beskueren skal ikke spilde sin tid på at lede efter motiver eller mening – Det må beskueren bringe med til billedet. Man kunne næsten bruge en sammenligning til excel-arkets små celler, som bliver udfyldt af nødvendighed med en farve, en form eller et simpelt motiv fx talsystemer, bogstaver eller tegn, der minder om uddøde skriftsprog. I en dansk kontekst kan nogle af hans værker faktisk minde om runesten eller primitive Helleristninger.

Pradeep Kumar (f. 1973) blev født i Haryana, Indien. Døv og ude af stand til at tale var lægerne hurtige til at diagnosticere ham som mentalt handicappet med en lav IQ. De indså senere at de havde taget fejl, og Kumar blev udstyret med et høreapparat, så han kunne høre nogle lyde. Hans far arbejdede hårdt for at lære ham bogstavlyde og på den måde kom han i skole hvor han dog kæmpede med at følge med. Kumar sad bagerst i klassen og når han ikke kunne koncentrere sig, skar han små figurer ud i tavlekridt. Senere begyndte han at arbejde med tændstikker som han lavede til eksotiske fugle og indisk inspirerede mennesker, inden han farvelagde dem. Kumar har lært, at han gennem sin kunst kan udtrykke de ord, han ikke er i stand til at udtale.