New arrivals!

 • "UT"
  Price on application
 • "UT"
  Price on application
 • "UT"
  Price on application

Galleriet holder sommerferie fra den 26. juni til og med 11 august.

Det svenske tøjbrand CMMN-SWDN er rykket ind i galleriet til og med torsdag i denne uge. De har showroom her under Fashion week.

---------

Debut udstilling +18 af den danske kunstner

SARAH

Publikum får en betagende udstilling i et billedsprog, hvor det, du får ud af værket, er det, du selv ser og tolker. Intet mere. Der gives ingen manual til at forstå hvad disse billeder handler om eller hvilke forestillinger og livsomstændigheder de er udsprunget af. Der er kun selve værket.

I Sarahs værker præsenteres vi for stærke psykologiske landskaber der blotlægger indre og ydre narrativer i et stærkt personligt billedsprog.

Og der er netop tale om et billedsprog, et næsten ordløst sprog, som forekommer sanset, både kropsligt og mentalt. Og Sarahs særlige evne er at skildre før sproglige, fantasyagtige scenerier, hvor vores aflæsning af deres betydning i høj grad afhænger af hvem vi selv er og hvad vi selv har med i bagagen.

Billederne er forbundet med fortiden, fornemmer vi, men kan ikke oversættes én til én. De skal ses som selvstændige kunstneriske udtryk, der måske nok tager udgangspunkt i kunstnerens erfaringsunivers, som hos alle andre kunstnere, men som i høj grad er bearbejdninger af almenmenneskelige problemstillinger.

Sarah siger, at hun har mange billeder i hovedet, som skal males ud! De kan ramme os hårdt følelsesmæssigt, disse billeder, men de skildrer også smukke safe-places. Faktisk kan billedmæssigt ”svære” fortællinger i hendes kunst for hende selv være trygge steder at gå hen rent mentalt.

Dét kan, for beskueren, sætte følelsen af eksistentiel tryghed i relief – for nogle er det kernefamiliens sofasump – for andre er det sammenrullet i en hule under jordoverfladen, hvor man går i vinterhi, uden behov – ventende på bedre tider i et beskyttet rum hvor man kan være i fred.

Under alle omstændigheder har vi alle brug for safe-places og at komme væk fra whatever vi oplever som truende – Sarahs kunst tilbyder os billeder på denne tilstand, billeder, kunsten meget sjældent beskæftiger sig med og evner at skildre.

Derfor er der da også en stor sarthed, forsigtighed og antydning i Sarahs værker, samtidig med at der også er en enorm kraft, en vild trang til at skabe, komme af med, dele, i netop denne form – den eneste mulige form: Billedet.Resultatet bliver meget stærke værker, der griber os i et intenst nærvær, og vækker alle slags følelser i os.

Man fornemmer at Sarah som kunstner trives bedst i det ordløse, ikke interaktive felt, hvor tanker og følelser bearbejdes kunstnerisk og ikke i intellektualiserende analyser. På den måde er det kunsten, værket, billedet det handler om – det er den, vi skal se med egne øjne.

Et eksempel på Sarahs billedsprog er fuglen. Som barn levede hun i et skovområde og var tæt forbundet med naturen, fugle har derfor betydet meget i hendes liv og er blevet et stærkt symbol for hende. De kan være beskyttende eller skræmmende og de kan være en slags alter-ego ´er, som når en person omfavner en ravn, og dermed når frem til en accept af jeg ‘et; også når dette jeg viser sig i skikkelse af den sorte ravn.

Sarahs landskaber er smukke og stemningen kan næsten minde om den, vi finder i den svenske maler Carl Larssons værker. En smuk, nærmest poetisk baggrund for de figurer, der agerer i billedet. Man fornemmer en søgen efter skønhed samtidig med at det indhold, der vises, måske udtrykker mindre skønne oplevelser.

Således siger Sarah om et af sine værker, at det er blevet til på baggrund af følelsen af at ”prøve rigtig meget, og styrte”…Sådan opleves hendes kunst: Det der ikke findes ord for skildres med en smuk sarthed, der går lige ind i hjertet; hendes stærke, til tider barske værker skal tages ind med poesiens stille følsomhed, som nogle gange kan opleves som et styrt.

+ 18 SARAH

COPENHAGEN OUTSIDER ART GALLERY, GAMMEL KONGEVEJ 35A 1610 KØBENHAVN V.

UDSTILLINGSPERIODE 21/5 - 20/8 2022

OBS: Sommerferielukket fra 29. juni til og med 11 august.

Vi glæder os til at se jer i galleriet.

Hilsen Kristine og Lars

 • "UT"
  Vendor
  Martin Christian John Hansen
  Regular price
  8.400,00 DKK
  Sale price
  8.400,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • "UT"
  Vendor
  Martin Christian John Hansen
  Regular price
  7.350,00 DKK
  Sale price
  7.350,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • "UT"
  Vendor
  Martin Christian John Hansen
  Regular price
  3.675,00 DKK
  Sale price
  3.675,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold

English below:

The Gallery is closed from June 26 to August 11

Have a nice summer and we are looking forward to seing you again.

-------

Sarah (Born 1985)


Sarah makes her debut as a visual artist in the Copenhagen Outsider Art Gallery on May 21st, 2022.
The audience can expect a breathtaking exhibition in a pictorial language, where what you get out of the work is what you yourself see and interpret. Nothing more. No manual is given to understand what these images are about or what notions and life circumstances they originate from. There is only the work itself.


In Sarah's works, we are presented with strong psychological landscapes that expose an inner and outer narratives in a strong personal imagery. And it is precisely this - imagery - a wordless language that appeals to the senses, both physically and mentally. And it is Sarah's this special ability through her fantasy-like scenarios, where one can't escape looking at one's own self while searching for meaning. It compels us to look at who we are and what baggage we carry. One can sense that the images are connected to the past, but can not be translated one by one. They must be seen as independent artistic expressions that are not only based on the artist's universe of experience, but also to a large extent adaptations of universal human issues.


Sarah says she has a lot of pictures in her head that need to be expressed through her brushes. One senses that she as an artist thrives best in the wordless, non-interactive environment, where thoughts and feelings are processed artistically and not overly analysed. Her pictures can hit us emotionally, but they also depict beautiful safe places. In fact, these "difficult" narratives ARE a safe place for her mentally. For some of us, the safe place can be a sofa and a blanket, for others it is rolled up in a cave below the ground, in winter hibernation, waiting for better times. In any case, we all need safe places and to get away from whatever we experience as threatening. Sarah's art offers us images of this state, images that art very rarely deals with or even has the ability to portray. There is a great tenderness and caution in her works. At the same time there is also an enormous power, a wild urge to create, get rid of, express in the only form possible: An image. The result is very strong work that grips us. An intense presence that arouses all kinds of emotions. 


Another example of Sarah's imagery is the bird. As a child she lived in a forest area and was closely connected with nature. Birds have therefore meant a lot in her life and have become a strong symbol for her. They can be protective or intimidating and they can often be seen as an alter-ego. Like when a person embraces a raven, thus reaching an acceptance of the self.


On the other hand Sarah's landscapes are beautiful and the atmosphere is almost reminiscent of the one we find in the Swedish painter Carl Larsson's works. A beautiful, almost poetic background for the characters acting in the image. One senses a search for beauty despite the fact that the painting expresses a less wonderful experience. Sarah says of one of her works that it has been created to express the feeling of "trying very hard and yet crashing"... This is how her art is experienced: the unspoken, unvoiced beautiful tenderness that goes straight into the heart; her strong, sometimes harsh works must be taken in with the quiet sensitivity of poetry, which can sometimes be experienced albeit as a crash.

COPENHAGEN OUTSIDER ART GALLERY, GAMMEL KONGEVEJ 35A 1610 KØBENHAVN V.

OPENING MAY 21 11AM TO 3PM

Exhibition 21/5 - 20/8 2022

OBS: Closed during summer from June 29 to August 11.

We are looking forward to see you in the gallery.

Kristine and Lars