+20 Henriette Ludvig

Fernisering 15. oktober kl. 11 - 15.

Vi markerer efterårets begyndelse, med en soloudstilling af Henriette Ludvig. Udstillingen er +20, og den kan måske årstids associeres, når man ser Henriettes transformering af dyrs kranier og skeletter, men er også noget andet og meget mere. For den der møder værkerne, er det overvejende den sanselige oplevelse Henriette Ludvig ønsker at fremkalde. Den intuitive oplevelse, der kommer før, den bearbejdes af fornuften. Det bliver et slags eget sprog eller parallelsprog til vores eget sprog.

Henriette Ludvig går ofte med en idé i lang tid, før den bliver oversat til en egentlig form. Det kan være en idé om en petriskål af bakterieformationer, som også ligner blomster og insekter, men samtidig ligner cellestrukturer. Organismerne i petriskålen har forskellige egenskaber, og varierer i form indenfor hver sin struktur og art. Nogle lyser i mørke, nogle er bløde og andre hårde, - der er en plads til dem i skålen lige nu, men over tid, vil de vokse sig ud over kanten, og nogle af dem måske uddø eller flytte sig et andet sted hen for at overleve.

Den næste fase for Henriette Ludvig er udførelsen af denne idé eller tanke, at undersøge, hvordan den kan vises bedst muligt, og dér er ler et godt medie, og sammen med fingrenes bestemte bevægelser bliver det til en form, som aldrig er helt ens, men som har samme form som de andre organismer, den er i vækstfamilie med.

Dyrekraniet har i sin struktur nogle særegne mønstre i overfladen, som fremhæves når de bliver mødt af de små beskyttende pigge og af farverne under dem. Farverne og piggene bliver en slags hud eller en identitet for kraniet. Kraniet får på den måde et nyt liv, og bliver måske associeret og tolket af beskueren på en ny måde.

Henriette Ludvig finder inspiration i at studere mikro og makro skalaer; af de mønstre og sammenhænge der er, når du zoomer helt ind på noget, og når du igen zoomer helt ud. Under barken på et træ f.eks., eller under en sten, eller hvis du forsigtigt trækker en svamp op af jorden, findes der en hel underverden at dykke ned i, hvor de levende organismer kæmper på liv og død. De lever i et andet tempo end os mennesker, og forholder sig mest til det, de er omgivet af, og umiddelbart kæmper med pladsen om, ligesom vi mennesker mest forholder os til vores egen ”tempoverden” og det, der er tættest på os som individer.

De andre skalaverdener bliver kun synlige for os mennesker, når vi f.eks. kigger i et mikroskop og forsøger at opfange den krig der udspiller sig, den opbygning der også sker, og det samspil der er, de levende organismer imellem. Ligesom vi mennesker signalerer til hinanden, både med det vi pakker os ind i af tøj og måden vi forbruger på, med det vi siger og det vi ikke siger, lever andre organismer med deres egne signaler og måder at kommunikere- og lave strategier for overlevelse på.

I Henriette Ludvigs univers kan vi bl.a. se de mikroskopiske organismer forstørrede, og de store organismer formindsket. En bakterieformation i overstørrelse, hvor man kan røre ved den, gør den til noget vi er nødt til at forholde os til i vores skala, som hvis det var et andet dyr eller menneske der stod foran os.

Når organismers skala bliver synlig for os, og vi kan se dem og røre ved dem – bliver de mere præsente. Vores måde at forstå og sanse vores egen verden og skala på, forstyrres et øjeblik.

Og apropos forstyrre, så vil vi gerne give jer muligheden, for at opleve en del af de værker vi præsenterede på årets outsider art fair i Paris. Der vakte vi behørig opsigt, med en fantastisk blanding af hvad den danske outsider scene kan byde på i øjeblikket. Derfor viser vi i kontoret, et lille udsnit af dette.

Udstillingen åbner d. 15. oktober kl. 11 til 15, hvor Henriette Ludvig vil være til stede. Her vil I have mulighed for at høre hende fortælle om tankerne bag, og metoderne hun anvender i tilblivelsen af sin kunst.

----------------------

Solo exhibition by Henriette Ludvig. The exhibition is +20, and it can perhaps be associated with the season when you see Henriette's transformation of animal skulls and skeletons but is also something else and much more. For those who encounter the works, it is predominantly the sensual experience Henriette Ludvig wants to evoke. The intuitive experience that comes before it is processed by reason. It becomes a kind of own language or parallel language to our own language.

Henriette Ludvig often goes with an idea for a long time before it is translated into an actual form. It can be an idea of ​​a petri dish of bacterial formations, which also look like flowers and insects, but at the same time look like cell structures. The organisms in the petri dish have different properties and vary in shape within each structure and species. Some glow in the dark, some are soft and some hard, - there is a place for them in the bowl right now, but over time, they will grow beyond the edge, and some of them may die out or move to another place for to survive.

The next phase for Henriette Ludvig is the execution of this idea or thought, to investigate how it can be shown in the best possible way, and their clay is a good medium, and together with the specific movements of the fingers it becomes a shape that is never quite the same, but which has the same form as the other organisms with which it is related.

In its structure, the animal skull has some peculiar patterns on the surface, which are highlighted when they are met by the small protective spikes and by the colors below them. The colors and spikes become a kind of skin or an identity for the skull. In this way, the skull gets a new life, and may be associated and interpreted by the viewer in a new way.

Henriette Ludvig finds inspiration in studying micro and macro scales; of the patterns and contexts that exist when you zoom all in on something and when you zoom all the way out again. Under the bark of a tree, for example, or under a stone, or if you carefully pull a mushroom out of the ground, there is a whole underworld to dive into, where living organisms fight for life and death. They live at a different pace than us humans, and relate mostly to what they are surrounded by, and immediately struggle with space, just as we humans mostly relate to our own "pace world" and what is closest to us as individuals.

The other scale worlds only become visible to us humans when we looks through a microscope and tries to capture the war that is unfolding, the construction that also happens, and the interaction that exists between the living organisms. Just as we humans signal to each other, both with the clothes we wrap ourselves in and the way we consume, with what we say and what we don't say, other organisms live with their own signals and ways of communicating and creating strategies for survival on.

In Henriette Ludvig's universe, we can see the microscopic organisms enlarged and the large organisms reduced. An oversized bacterial formation, where you can touch it, makes it something we must deal with on our scale, as if it were another animal or human standing in front of us.

When the scale of organisms becomes visible to us, and we can see and touch them – they become more present. Our way of understanding and sensing our own world and scale is momentarily disrupted. 

And speaking of disturbing, we would like to give you the opportunity to experience some of the works we presented at this year's outsider art fair in Paris. We caused quite a stir there, with a fantastic mix of what the Danish outsider scene can offer now. That is why we show a small section of this in the office.

The exhibition opens on 15 October at 11 to 15, where Henriette Ludvig will be present. Here you will have the opportunity to hear her talk about the thoughts behind and the methods she uses in the creation of her art.